دفتر خانواده محله یک مرکز بهداشتی با رویکرد تمرین خانواده است. همه پزشکان ما دارای گواهینامه هیئت مدیره در مطب خانوادگی هستند. همه ارائه دهندگان پزشکی کل خانواده را می بینند (مگر اینکه ذکر شده باشد) و برای شناسایی مشکلاتی که بر وضعیت سلامت خانواده و همچنین فرد تأثیر منفی می گذارد، تلاش می کنند. پزشکان، پرستاران ما، ماماهای پرستار و درمانگران سلامت رفتاری مراقبتی را ارائه دهید که بر اساس نیازهای هر فرد باشد، به شیوه ای محترمانه، محرمانه و مراقبتی.

ارائه دهندگان مراقبت های پزشکی

همهمرکز بهداشت اجتماعی Detroit Shorewayمرکز بهداشت اجتماعی ترمونتمرکز بهداشت جامعه ریجمرکز بهداشت اجتماعی PuritasW. 117 مرکز بهداشت جامعهمرکز بهداشت اجتماعی آن بی رایشمنمرکز بهداشت جامعه ساحل شمالی