عبارات ماما و پرستار

ترجمه‌های موجود در این وب‌سایت توسط Neighborhood Family Practice به عنوان ابزاری برای کمک به متولدین با عبارات رایج مربوط به راحتی در حین زایمان ارائه شده است. این برای استفاده برای هرگونه ارتباط مرتبط با نیازهای پزشکی طراحی نشده است. همچنین، NFP تضمین نمی کند که تمام عبارات به طور دقیق ترجمه شده باشند و مسئولیتی در قبال خطاها یا حذفیات ترجمه ندارند.