د قابله او نرس جملې

په دې ویب پاڼه کې ژباړې د Neighborhood Family Practice لخوا د یوې وسیلې په توګه چمتو شوي ترڅو د زیږون خلکو سره د کار پرمهال د آرامۍ پورې اړوند عام جملو سره مرسته وکړي. دا ډیزاین شوی نه دی چې د طبي اړتیاو پورې اړوند د اړیکو لپاره وکارول شي. همدارنګه، NFP تضمین نه کوي چې ټولې جملې په سمه توګه ژباړل شوي او د ژباړې د کومې تېروتنې یا نیمګړتیا لپاره مسؤل ندي.